Članarina

Na ime članarine u Organizaciji sindikata gradske uprave grada Beograd svakom članu mesečno se odbija jedan odsto (1 %) od ličnog dohotka.

Novčana sredstva prikupljena od članarine troše se za realizaciju aktivnosti od interesa za sindikat, isplatu materijalne pomoći, rekreativnih odmora, zakupa sportskih termina i podmirenje tekućih troškova.

Trošenje sredstava iz sindikalne članarine kontroliše Nadzorni odbor Organizacije sindikata gradske uprave grada Beograda.


O nama

ORGANIZACIJA SINDIKATA GRADSKE UPRAVE GRADA BEOGRAD
sa sedištem u Beogradu, Trg Nikole Pašića br.6
koga zastupa predsednik Nevenka Jakšić
PIB 102415866, Matični broj 17602683

Kontakt

Beograd
Srbija
sindikat@beograd.gov.rs